ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΑΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΑ

Εκδόσεις: " ΤΑΩΣ "
Α΄ έκδοση Νοέμβριος 2017
Β΄ έκδοση Ιανουάριος 2018

Την έκδοση προλογίζει 
η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος 
Επιμέλεια εκδόσεως: Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Μπαρούσης
Ηγούμενος της Ι. Μονής Χρυσοποδαριτίσσης Πατρών,
και η περί αυτόν λογία Αδελφότης.
Επιστασία εκδόσεως:  Αρχιμανδρίτης Ευδόκιμος Καρακουλάκης

Σχήμα: 12,5 Χ 20  
Σελίδες:  340 με έγχρωμες φωτογραφίες.
Για παραγγελία:
κ. Αναστάσιο Κωστόπουλο
Φιλοποίμενος 52, 262 21 ΠΑΤΡΑ
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anastasios2009@yahoo.gr

Τοῖς ἐντευξομένοις εἰς τὴν ἀνὰ χεῖρας ἔκδοσιν, ἀδελφοῖς καὶ τέκνοις τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητοῖς, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ!

Νῦν, ὅτε ἔχει συμπληρωθῆ 15ετία καὶ πλέ­ον ἀφ’ ὅτου ἤρχισαν νὰ τελῶνται αἱ Πατριαρχι­καὶ ἡμῶν λειτουργίαι εἰς τὴν ἁγιοτρόφον Καππα­δοκίαν, ἐσκέφθημεν ὅτι καλὸν καὶ ὠφέλιμον θὰ ἦτο νὰ ἐκδοθοῦν καὶ νὰ κυκλοφορηθοῦν αἱ ὁμιλί­αι ἡμῶν εἰς αὐτὰς καὶ εἰς τοὺς ἑσπερινοὺς εἰς δι­αφόρους ναοὺς τῆς περιοχῆς, εἰς εὐρυτέραν δι­άδοσιν τῶν σκέψεων καὶ τῶν βιωμάτων μας ἀπὸ τὰ ἀλησμόνητα ἐκεῖ προσκυνήματά μας, ἔτι δὲ καὶ εἰς διαρκῆ κοινωνίαν μετὰ τῶν ἑκάστοτε συμ­προσκυνητῶν καὶ συνεκδήμων ἡμῶν κατὰ τὴν δι­αρρεύσασαν δεκαπενταετίαν.
Τὸ ποῖα βιώματα καὶ ποίας συγκινήσεις προκαλεῖ μία ἐκ τοῦ ἐγγὺς ἐπικοινωνία μὲ τὰ ἡ­γιασμένα ἐκεῖνα μέρη, μόνον ὅσοι εἶχον τὴν εὐ­λογίαν αὐτὴν ἠμποροῦν νὰ τὰς αἰσθανθοῦν. Δο­ξάζομεν τὸν Θεόν, διότι αὐταὶ αἱ προσκυνηματι­καὶ ἐπισκέψεις καὶ προσευχαὶ ἐσημάδευσαν τὴν ταπεινὴν Πατριαρχίαν μας.
Εὐχαριστοῦμεν πατρικῶς τοὺς ἐν τοῖς Πα­τριαρχείοις συνεργάτας ἡμῶν διὰ τὴν συμβολήν των, μάλιστα δὲ τὸν Ἀρχιγραμματεύοντα τῆς Ἁ­γίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἱερώτατον Μητροπολί­την Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖον, καθὼς καὶ τοὺςεὐλαβεῖς Καππαδόκας --καὶ μή-- προσκυνητάς, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Ἐν­τιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου «Πανελλήνιον Ἕνω­σιν Καππαδοκικῶν Σωματείων»· τὸν Ἐντιμολ. ὀφ­φικιάλιον κ. Γρηγόριον Χατζηελευθεριάδην, γό­νον τῆς εὐκλεοῦς Σινασοῦ, ὁ ὁποῖος ἠγόρασε καὶ ἐξωράϊσεν ἓν ἀπὸ τὰ περίφημα ἀρχοντικά της, πάντοτε εὐγενῆ καὶ φιλόξενον· τὸν Ἐντιμολ. κ. Ἀναστάσιον Κωστόπουλον καὶ τὸν ὑπ’ αὐτὸν ἐκ­δοτικὸν οἶκον «ΤΑΩΣ» διὰ τὴν πρωτόβουλον ἀ­νάληψιν τῆς ἐκδόσεως τοῦ παρόντος, ὡς καὶ τὸνὉσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Χρυσοποδαριτίσσης - Πατρῶν, καὶ τὴν περὶ αὐτὸν προσφιλῆ ἡμῖν λογίαν Ἀδελφότη­τα,  διὰ τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἐκδόσεως· τὸν Ὁσι­ολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, χαλκέντερον, ἱκανὸν καὶ πρόθυμον εἰς πᾶσαν ἐκ­δοτικὴν προσπάθειαν –καὶ ὄχι μόνον–τῆς Μη­τρὸς Ἐκκλησίας, καὶ ὅλους ἐν γένει ὅσοι ἐβοή­θησαν καθ’ οἱονδήποτε τρόπον εἰς τὴν σύνταξιν καὶ δημοσίευσιν τῶν ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρας τόμῳ κει­μένων.
Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως τὰς ἁρμοδίας ἐν Καππαδοκίᾳ ἀρχὰς διὰ τὴν εὐγενῆ καὶ πρόφρο­να ἄδειάν των κάθε φοράν, διὰ τὴν τέλεσιν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μας, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν λίαν φι­λόξενον διάθεσιν καὶ τὰς περιποιήσεις των.
Ἡ χάρις τῶν Καππαδοκῶν Ἁγίων εἴη μετ’ αὐτῶν καὶ πάντων τῶν ἐντευξομένων!

͵βιςʹ Νοεμβρίου λ΄

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Πατριαρχικὸν Γράμμα .................................... 9

ΟΜΙΛΙΑΙ
Τῇ 7-5-2000 ἐν Ζέλβε ................................... 15
Τῇ 26-5-2001 ἐν Σινασῷ ............................... 25
Τῇ 26-5-2001 ἐν Σινασῷ ............................... 33
Τῇ 27-5-2001 ἐν Προκοπίῳ ........................... 41
Τῇ 7-7-2001 ἐν Ἀγιρνάς ................................. 47
Τῇ 8-7-2001 ἐν Ἀγιρνάς ................................. 55
Τῇ 26-5-2002 ἐν Σινασῷ ................................ 63
Τῇ 27-5-2002 ἐν Προκοπίῳ ............................ 69
Τῇ 18-5-2003 ἐν Σινασῷ ................................ 75
Τῇ 20-5-2004 ἐν Καρβάλῃ ............................. 81
Τῇ 17-12-2004 ἐν Ἰκονίῳ ............................... 91
Τῇ 2-7-2005 ἐν Μαλακοπῇ ............................ 97
Τῇ 3-7-2005 ἐν Σινασῷ ............................... 103
Τῇ 14-10-2005 ἐν Προκοπίῳ ...................... 109
Τῇ 15-10-2005 ἐν Μαλακοπῇ ...................... 115
Τῇ 13-5-2007 ἐν Σινασῷ ............................. 123
Τῇ 6-6-2008 ἐν Νεαπόλει ............................. 137
Τῇ 7-6-2008 ἐν Μαλακοπῇ ....................... ... 143
Τῇ 8-6-2008 ἐν Σινασῷ ................................ 149
Τῇ 8-6-2008 ἐν Σινασῷ ................................ 159
Τῇ 26-6-2010 ἐν Προκοπίῳ ......................... 163
Τῇ 26-6-2010 ἐν Σινασῷ .............................. 171
Τῇ 27-6-2010 ἐν Μαλακοπῇ ......................... 177
Τῇ 14-5-2011 ἐν Καρβάλῃ ............................ 185
Τῇ 15-5-2011 ἐν Ἀραβισσῷ .......................... 189
Τῇ 26-5-2012 ἐν Σινασῷ ............................... 195
Τῇ 27-5-2012 ἐν Μιστί ............................... .. 203
Τῇ 8-6-2013 ἐν Ἀξῷ ...............................  ..... 211
Τῇ 9-6-2013 ἐν Νίγδῃ ...........................  ....... 223
Τῇ 21-6-2014 ἐν Σινασῷ ............................... 235
Τῇ 22-6-2014 ἐν Εὐμορφοχωρίῳ .................. 245
Τῇ 13-6-2015 ἐν Γουρδούνῳ ........................ 255
Τῇ 14-6-2015 ἐν Ἀνακού ............................... 263
Τῇ 4-6-2016 ἐν Σινασῷ ................................ 273
Τῇ 5-6-2016 ἐν Σινασῷ ................................ 279
Τῇ 17-6-2017 ἐν Ἀραβισσῷ ......................... 285
Τῇ 18-6-2017 ἐν Σινασῷ ............................... 293

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Γρ. Σκαλκέα .................... 301
Χαιρετισμὸς τοῦ κ. Θ. Ἰσακίδη ....................... 303
Προσλαλιὰ τοῦ κ. Μ. Χαρακοπούλου ............ 307
Ἀντιφώνησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Καντουαρίας κ. J. P. Welby ........................... 313
Προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου
Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου ........................... 321
Χάρται ......................................................... 327
Φωτογραφίαι ............................................... 337